Referat af generalforsamlingen 2011

Ordinær generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk ForeningLørdag den 12. november 2011 på DPU, Emdrup

1. Valg af dirigent

 • Asger Sørensen vælges enstemmigt som dirigent

2. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed

 • Bestyrelsen gør opmærksom på, at indkaldelsen til generelforsamlingen ikke blev varslet korrekt i henhold til bestemmelserne i vedtægterne og spørger derfor til, om der er nogle af de tilstedeværende, som ønsker at gøre indsigelse mod afholdelsen af generelforsamlingen
  • Dette var ikke tilfældet og dirigenten sikrer sig derfor generelforsamlingens beslutningsdygtighed som bestemt i foreningens vedtægter

3. Godkendelse af referat fra sidste generelforsamling

 • Ingen bemærkninger og referatet godkendes enstemmigt

4. Beretning

 • Bestyrelsens beretning for året 2010-2011 afgives, hovedpunkterne i denne var disse:
  1. Der var i foråret været en mindre rokade i bestyrelsen, idet Karen Nymark ønskede at udtræde af bestyrelsen trådte suppleant Karen Ringsmose til som afløsning.
  2. Der blev i foråret afholdt et arrangement i Århus arrangeret af Johannes Adamsen og Frank Juul Agerholm, med titlen ”hvorfor pædagogik i velfærdsprofessionerne”. Jf. foreningens hjemmeside: http://www.paedagogiskfilosofi.dk/arrangementer/hvorfor-paedagogisk-filosofi-i-velfaerdsprofessionerne Arrangementet havde 40 – 50 fremmødte og var en stor succes. Arrangementet skabte god eksponering af foreningen
  3. I efteråret 2011 afholdes der to fagcafér ved DPU, Campus Emdrup med titlerne ”Oplysningskritik” samt ”X-kanditdat”. Ved generelforsamlingen var arrangementet ”X-kandidat” endnu ikke blevet afholdt og hovedtrækkene i dette blev fremlagt. En række af tidligere kandidater kommer og fortæller om tiden før og efter deres speciale.
  4. Intentionen med disse to arrangementer har i høj grad, udover de formål som er formuleret i foreningens vedtægter, været at eksponere foreningen yderligere for de nye studerende.
 • Næste arrangementer, der i bestyrelsen arbejdes på at kunne blive afholdt i det nye år, er blandt andre
  1. Et hvor det æstetiske står mere centralt
  2. Arrangementer med andre former for kombinationer i den pædagogiske filosofi, fx kunst, natur, videnskab osv.
  3. I anledning af Rousseau-året 2012
   1. Roland Reichenbach er blevet inviteret af foreningen og har bekræftet deltagelse ved arrangement som afholdes d. 9-10. november – 2012
 • Andet
  • I løbet af de sidste 14 dage op mod generelforsamlingen er foreningen vokset til 76 medlemmer
  • Dette leder for bestyrelsen frem mod forventninger om en eventuel indmeldelse i Dansk Filosofisk Selskab. Bestyrelsen har derfor fremskudt indmeldelsen i dansk filosofisk selskab og vil undersøge mulighederne for dette
  • Tidsskriftet ”studier i pædagogisk filosofi” blev præsenteret ved Nanna Duchêne i forbindelse med selve konferencen. Dette uddybes derfor ikke yderligere ved generelforsamlingen. I stedet henvises der til foreningens hjemmeside hvor oplysningerne om tidsskriftet fremgår.

5. Regnskab

 • Kassereren præsenter årsregnskab fra 13-11-2010 – 30-09-2011
 1. Der har i forbindelse med årsmødet været forvirring omkring beløbet der skulle indbetales for at deltage i arrangementet
  1. Medlemmer som i denne forbindelse mener at have et tilgodehavende, kan rette henvendelse ved kassereren som vil følge op på dette og sørge for evt. restancer tilbagebetales. Deadline for henvendelse til kassereren fastsættes til d.1-12-2011
 2. Efter at være blevet præsenteret af kassereren godkender generelforsamlingen enstemmigt regnskabet.

6. Budget

 • Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet nogle færdige budgetplaner for året 2011-2012, men vil på baggrund af opfordring arbejde på, at der kan blive udarbejdet et for det kommende års aktiviteter

7. Indkomne forslag

 • Bestyrelsen præsenterer ændringsforslag til foreningens vedtægter. Dette ændringsforslag har været tilgængeligt på foreningens hjemmeside siden indkaldelsen til generelforsamlingen og blev ligeledes uddelt i papirudgave ved arrangementet. (Forslaget blev vedtaget)

 

 • Ændringsforslag til vedtægterne fra foreningens medlemmer. Der fremsættes ændringsforslag på følgende områder:
 1. §4, pkt. 2 – Der skal være et punkt som siger at bestyrelsen vælges for et år af gangen (forslaget blev vedtaget)
 2. §7 – Der forslås at eksklusionsparagraffen slettes
  (forslaget blev nedstemt)
 3. § 7 – Der forslås at regnskabsåret fastsættes som perioden fra 1. september – 31. august og kontingentåret sættes til at følge regnskabsåret
  (forslaget blev vedtaget)
 4. §2, stk. 4, at ordet ”studerende” tilføjes efter ordet ”kandidater”
  (forslaget bortfaldt)
 5. §3, Pkt. 8 – forslås ændret således det første punkt i rækkefølgen bliver til ”valg af dirigent og referent”
  (Forslaget blev vedtaget)

8. Valg af bestyrelse og revisorer

 • Begge foreningens revisorer genvælges enstemmigt
  • Jørgen Huggler
  • Bo Grønlund
 • Følgende har ikke ønsket genvalg og er trådt ud af den forud for generelforsamlingen konstituerede bestyrelse
  • Frank Juul Agerholm
  • Karen Ringsmose
  • Mette Rold

 

 • Foreningens bestyrelse med suppleanter består efter valg ved generelforsamlingen af følgende
 1. Anne-Marie Eggert Olsen
 2. Hannah Skovgaard Olsen
 3. Henrik Vase Frandsen
 4. Dennis Matthew Winslow
 5. Nanna Duchêne
 6. Stig Skov Mortensen
 7. Morten Korsgaard
 8. Merete Wiberg
 9. Jane Lanng
 10. Viggo Smitt
 11. Sofia Buus-Hansen

9. Eventuelt

 • Der arbejdes i øjeblikket på at få stablet et arrangement på benene i Århus til d. 10. januar 2012, med den foreløbige arbejdstitel: ”Er det pædagogiske forsvundet fra uddannelsestænkningen.”