Referat af generalforsamlingen 2012

REFERAT af generalforsamling

Pædagogisk Filosofisk Forening

Lørdag d. 10/11-2012, DPU, Emdrup.

1.Valg af dirigent.
Viggo Smitt blev valgt som dirigent.

2.Valg af referent.
Sune Frølund blev valgt som referent.

3.Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed.
Det blev konstateret at indkaldelsen var sket korrekt og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen d. 12. november 2011.
Referatet blev godkendt.

5.Bestyrelsens beretning.

a) Sekretæren fortæller om årets arrangementer:
– Fagcafe “X-kandiat” om beskæftigelsesmuligheder for vores kandidater, hvor 3 tidligere kandidater fortalte om
deres karrierer siden dimission (Emdrup, december 2011).
– Temaaften: ”Er pædagogikken forsvundet fra uddannelsestænkningen?” med oplægsholdere fra
VIA og IUP (på VIA, Århus, 10. januar 2012, http://www.kvinderifilosofiskefag.dk/node/48)
– Fagcafe: ”Hvorfor pædagogisk filosofi i velfærdsprofessionerne?”, med 3 oplægsholdere fra
UCSyd, VIA og IUP (på VIA, Århus, 25 maj 2012,
http://www.viauc.dk/pressesite/artikler/Sider/hvorforpaedagogiskfilosofi.aspx)
– Debatarrangement ”Konkurrencestat & pædagogik”, med 3 indbudte oplægsholdere fra UCSyd,
CBS og IUP (DPU-Emdrup, 4. juni 2012,
http://edu.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/konkurrencestat-paedagogik/).
– Debat om KLM-faget med Peter Kemp, Hans Dorf, Camilla Vang, 8. juni
b) Kommende arrangementer:
– julefrokost 8/12 + julefrokost i Århus i januar.
– Dannelsen og den nye læreruddannelse, Århus 11/12-2012
– foredrag med Morten Raffnsøe om Charles Taylor, Kbh. og Århus forår 2012
– fagcafe om beskæftigelsesmuligheder for pædagogisk fil kandidater.
– foredrag om børn og filosofi. Muligvis ved Dorete Kallesøe
– Debat om tema for næste årsmøde kunne være Søren Kierkegaard.

c) Hjemmesiden er under omorganisering, og foreningen har fået lavet et logo.

d) Generalforsamlingen diskuterer, hvordan kendskabet til foreningen kan udbredes og flere medlemmer skaffes.

e) Jørgen Huggler beretter om tidsskriftet:
Der er mere arbejde med at få tidsskriftet ud, end man regnede med. Der er derfor brug for flere folk, der kan gå ind i arbejdet med redaktion.
Et nr. er dog udkommet og nr. 2 er på vej. Tredje nummers tema er ”Erkendelse, viden og læring”. Et planlagt fjerde nummer har arbejdstitlen ”Machiavelli: Pædagogik og magt”.
Anmeldelser kom desværre ikke med i første nummer af tidsskriftet pga. rent tekniske spørgsmål.
Alt i alt må tidsskriftet ses som en succes. Det tiltrækker bidrag fra hele Norden.

6. Aflæggelse af regnskab.
Regnskabsåret er fra nu af 1/9 til 31/8.
Pga. omlægning af regnskabsår, er regnskabet for det forgangne år kun på 11. mdr. , nemlig fra 1/10-2011 til 31/8-2012.
Regnskabet gennemgås og godkendtes.
Medlemsantallet er halveret, så der nu kun er 39 personer, der har gentegnet medlemskab. Der bør findes metoder til at få medlemstallet op.
Der bør bl.a. sendes en rykker til de op til 78 oprindelige medlemmer.

7. Behandling af indkomne forslag.
Henrik Vase Frandsen foreslår en ændring til Vedtægterne for Pædagogisk Filosofisk Forening §2, stk.4.
HVF foreslår, at sætningen:

”Foreningen virker som alumneforening for kandidater i pædagogisk filosofi”

gives en tilføjelse, så der kommer til at stå:

” Foreningen virker som alumneforening for kandidater i pædagogisk filosofi. Foreningen står i sin egenskab af alumneforening til rådighed som høringsorgan vedrørende studieordningsændringer og udvikling af kandidatstudiet i pædagogisk filosofi”.

Forslaget blev vedtaget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5 medlemmer har været med i bestyrelsen 1 år og vil gerne fortsættes: Merete Wiberg, Stig Skov Mortensen, Morten Korsgaard, Viggo Smitt og Jane Lanng
Anne-Marie Eggert Olsen og Hannah Skovgaard Olsen har været i bestyrelsen mere end et år, men ønsker at fortsætte.
Jørgen Huggler vælges som medlem af foreningen.
Nanna Duchêne og Dennis Matthew Winslow ønsker at trække sig som bestyrelsesmedlemmer.
Britta Carmen Sommer ønskede at blive medlem og blev valgt.
Som suppleanter valgtes: Mathias Christensen og Dag Munk Lindemann. Begge er studerende på 1. år af kandidatudd. i pædagogisk filosofi.

9. Valg af revisorer:
Henrik Vase Frandsen & Bo Grønlund Hansen blev valgt.

10. Eventuelt
Johannes Adamsen takkede først arrangørerne for den fremragende Rousseau-konferencen.
Dernæst oplyste han, at KLM-faget på læreruddannelserne bliver indskrænket fra 17 til 10 ects og at pædagogisk filosofi ødelægges af bl.a. Jens Rasmussens instrumentalisering af pædagogikken.

Viggo Smitt foreslog, at der skulle arrangeres en årlig dimittentdag, hvor gl. kandidater kommer og fortæller om deres karriere efter studiet. Dette blev støttet af forsamlingen.

Endelig blev det foreslået, at der afholdes et Kierkegaard-seminar i foråret 2013.