Vedtægter for Pædagogisk Filosofisk Forening

Reviderede vedtægter til afstemning ved generalforsamling d.12. nov. 2011

Vedtægter for

Pædagogisk Filosofisk Forening

stiftet den 13. november 2010

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Pædagogisk Filosofisk Forening”.

2. Foreningens hjemsted er København.

3. Ændring af hjemstedet kan besluttes af bestyrelsen, men skal godkendes af efterfølgende generalforsamling.

 

§ 2 Foreningens formål

Foreningen har til formål at være forum for formidling og drøftelse af pædagogisk filosofisk forskning.

2. Foreningen fungerer som nationalt forum for kontakt mellem pædagogisk-filosofiske universitetsmiljøer og professionshøjskolerne.

3. Foreningen søger at repræsentere pædagogisk filosofi i relevante nationale og internationale fora.

4. Foreningen virker som alumneforening for kandidater i pædagogisk filosofi.

 

§ 3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og vælger selv sin dirigent.

2. Generalforsamling afholdes i foreningens hjemsted og indkaldes af bestyrelsen ved sekretæren.

3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved 10 fremmødte ordinære medlemmer eller flertallet af bestyrelsen.

4. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i november.

5. Ekstraordinær generalforsamling kan kræves indkaldt af 25 medlemmer ved angivelse af dagsorden.

6. Generalforsamling indkaldes med 4 ugers varsel ved offentliggørelse af dagsorden på hjemmesiden og udsendelse af nyhedsbrev til medlemmerne.

7. Forslag skal indsendes pr. e-mail til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen og offentliggøres på hjemmesiden 1 uge før generalforsamlingen.

8. Dagsorden på årlig ordinær generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af indkaldelse og beslutningsdygtighed

3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

4. Beretning

5. Regnskab

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse og revisorer

8. Eventuelt

9. Fuldmagter vedr. opstilling og stemmeafgivning anerkendes ikke.

10. Stemmeret og valgbarhed kræver betalt kontingent.

 

§ 4 Bestyrelsen

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen.

2. Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer.

3. Derudover vælges 2 suppleanter og 2 revisorer.

4. Bestyrelsen konstituerer sig med tegningspersoner, sekretær og kasserer.

5. Bestyrelsesmøde afholdes mindst 1 gang pr. semester ud over generalforsamlingen, og når to bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt.

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er til stede.

7. Beslutninger tages ved almindeligt flertal.

8. Et bestyrelsesmedlem har ret til genvalg uden afstemning 1 gang.

 

 

§ 5 Sekretær

Sekretæren tager referater ved bestyrelsesmøder og generalforsamling.

2. Sekretæren er ansvarlig for information til medlemmer og på foreningens hjemmeside.

3. Sekretæren er ansvarlig for indkaldelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling.

4. Sekretæren er ansvarlig for foreningens arkiv.

 

§ 6 Kasserer

Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter, sørger for kontingentopkrævning og fører fortegnelse over foreningens medlemmer.

2. Regnskabsår varer 1. september – 31. august.

 

§ 7 Medlemmer, indmeldelse og udmeldelse

Foreningen består af ordinære medlemmer, der tilslutter sig foreningens formål.

2. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside.

3. Kontingent varer 1. september – 31. august.

4. Udmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til foreningens sekretær.

5. Forud betalt kontingent tilbagebetales ikke.

6. Forslag om eksklusion indsendes og offentliggøres som forslag til generalforsamling.

7. Eksklusion skal vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer.

 

§ 8 Møder

Bestyrelsen udarbejder og offentliggør program for arrangementer et semester ad gangen.

2. Alle medlemmer kan tage initiativ til og efter godkendelse af bestyrelsen arrangere møder i foreningens navn.

 

§ 9 Aktiver og kontingent

Foreningen har de aktiver, der er tilladt selvejende institutioner if. dansk lov.

2. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

3. Medlemmer med fuldtidsarbejde betaler fuld pris, arbejdsløse 2/3 og studerende og pensionister 1/3.

4. Foreningen kan udgive bøger, tidsskrifter, årbøger, bogserier og andre former for tekst.

 

§ 10 Ændring af vedtægter og opløsning

Ændring af vedtægterne eller ønske om opløsning indsendes og offentliggøres som forslag på en generalforsamling.

2. Ændringen skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

3. Foreningen kan ikke opløses, så længe 1/10 af de fremmødte på generalforsamlingen ønsker den opretholdt, og der kan vælges en bestyrelse iht. gældende vedtægter.

4. I tilfælde af opløsning anvendes foreningens midler til gavn for studier og/eller forskning i pædagogisk filosofi.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen 12. november 2011.

Erstatter ”Love for Pædagogisk Filosofisk Forening” vedtaget på den stiftende generalforsamling 13. november 2010.

 

Ændringer indsat den 10. november 2012 i §6 stk. 2 & §7 stk. 3 i henhold til vedtaget beslutning på generalforsamlingen den 12. november 2011.